Civil G8 NGO Forum

Previous | Next

John Kirton addressing the plenary

John Kirton addressing the plenary
Moscow, July 4, 2006